Album: ท่องเที่ยวพม่าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รายละเอียด : เยือนพม่าดินแดนวัฒนธรรม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รับประทานอาหารกลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไปยังเมืองสิเรียม

เดินทางไปยังเมืองสิเรียม

ชมช้างเผือก

ชมช้างเผือก

นมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว

นมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว

นมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว

นมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว

นมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว

นมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว

เจดีย์โบตาทาวน์

เจดีย์โบตาทาวน์

เจดีย์โบตาทาวน์

เจดีย์โบตาทาวน์

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี

ล๊อบบี้โรงแรมที่พัก

ล๊อบบี้โรงแรมที่พัก

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารโรงแรม

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารโรงแรม

ชมบ้านเมืองของประเทศพม่า

ชมบ้านเมืองของประเทศพม่า

โรงแรมที่พัก

โรงแรมที่พัก

รถบัสคณะลูกทัวร์

รถบัสคณะลูกทัวร์

เที่ยวชมบ้านเมืองประเทศพม่า

เที่ยวชมบ้านเมืองประเทศพม่า

เที่ยวชมบ้านเมืองประเทศพม่า

เที่ยวชมบ้านเมืองประเทศพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำพม่า

ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำพม่า

ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำพม่า

ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำพม่า

สก๊อตมาเก็ต หรือตลาดโบโจ๊ก

สก๊อตมาเก็ต หรือตลาดโบโจ๊ก

สก๊อตมาเก็ต หรือตลาดโบโจ๊ก

สก๊อตมาเก็ต หรือตลาดโบโจ๊ก

สก๊อตมาเก็ต หรือตลาดโบโจ๊ก

สก๊อตมาเก็ต หรือตลาดโบโจ๊ก

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

ภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

ภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

ภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

ภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

ภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

ภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

ภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

เยี่ยมชมภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

เยี่ยมชมภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

เยี่ยมชมภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

เยี่ยมชมภาพพระพุทธรูปในพิพิทธภัณฑ์

สักการะองค์พระ

สักการะองค์พระ

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

สักการะองค์พระ

สักการะองค์พระ

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

เที่ยวชมความงดงามพระเจดีย์จุดต่างๆ

เที่ยวชมความงดงามพระเจดีย์จุดต่างๆ

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

บริเวณรอบพระมหาเจดีย์ชเวดากอง

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

ระฆังใหญ่ภายในวัด

ระฆังใหญ่ภายในวัด

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

สักการะสิ่งศักศิทธิ์

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร

รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร