Album: เทศกาลชมดอกซากุระ

รายละเอียด : ดอกซากุระ ประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

วัดโทไดจิ โอซาก้า

วัดโทไดจิ โอซาก้า

วัดโทไดจิ โอซาก้า

วัดโทไดจิ โอซาก้า

ปราสาททองคินคาคุจิ เกียวโต

ปราสาททองคินคาคุจิ เกียวโต

ปราสาททองคินคาคุจิ เกียวโต

ปราสาททองคินคาคุจิ เกียวโต

สาวญี่ปุ่น

สาวญี่ปุ่น

วัดอาซากุซะ

วัดอาซากุซะ

สถานีรถไฟชินคันเซน

สถานีรถไฟชินคันเซน

สถานีรถไฟชินคันเซน

สถานีรถไฟชินคันเซน

รถไฟชินคันเซน

รถไฟชินคันเซน

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ทะเสสาบปลาไหล(ฮามานะ)

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น

ร้านอาหารญี่ปุ่น

อาหารญี่ปุ่น

อาหารญี่ปุ่น

อาหารญี่ปุ่น

อาหารญี่ปุ่น

ชมดอกซากุระ สวนเฮย์วะ

ชมดอกซากุระ สวนเฮย์วะ

ชมดอกซากุระ สวนเฮย์วะ

ชมดอกซากุระ สวนเฮย์วะ

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ

ชุดยูกาตะ

ชุดยูกาตะ

ขาปูยักษ์

ขาปูยักษ์

ขาปูยักษ์

ขาปูยักษ์

ขาปูยักษ์

ขาปูยักษ์

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ

ดอกซากุระ สวนโอเอโนะ

ดอกซากุระ สวนโอเอโนะ

เสาโทเระ สวนโอเอโนะ

เสาโทเระ สวนโอเอโนะ

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

โตเกียวดิสนีย์แลนด์

ไร่สตรอเบอร์รี่

ไร่สตรอเบอร์รี่