โปรแกรมทัวร์ภูฏาน ทิเบต

สายการบิน : BHUTAN AIRLINE

YBU01 : ทัวร์ภูฐาน Bhutan new

ภูฏาน… ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า สายการบินภูฎาน แอร์ไลน์(B3) พาโร - ทิมพู– ปูนาคา

เดินทางวันที่ : / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / ธันวาคม | ราคา 48,900 บาท

เดินทางวันที่ : มีนาคม / เมษายน / พฤษภาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน | ราคา 55,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด