โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

สายการบิน : EVA AIR(BR)

ทัวร์ไต้หวัน FT04 : TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง 5D3N new

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว

เดินทางวันที่ : เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น 19,555 บาท

 

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

ทัวร์ไต้หวัน FT01 : ไต้หวัน เปิ๊ดสะก๊าดด (CI) new

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ตึกไทเป 101

เดินทางวันที่ : เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2560 | ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

ทัวร์ไต้หวัน FT15 : ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า new

เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง -ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่5ดาว

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน กรกฎาคม  - ตุลาคม 2560 | ราคาเริ่มต้น 17,999  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

ทัวร์ไต้หวัน FT16 : ไต้หวัน อาลีซาน คริ คริ new

เถาหยวน – Gloria Outlet - เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - DUTY FREE –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น

เดินทางวันที่ : กรกฎาคม - สิงหาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

ทัวร์ไต้หวัน FT17 : ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ new

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋งวัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง -อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว - ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง

เดินทางวันที่ : มิถุนายน- พฤศจิกายน 2560 | ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

ทัวร์ไต้หวัน FT02 : ไต้หวัน ปังมาก (CI) new

TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติงอาบน้ำแร่ในโรงแรม ตึกไทเป 101

เดินทาง: เดือนตุลาคม 2560  | ราคาเริ่มต้น 21,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

ทัวร์ไต้หวัน FT14 : ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ new

ไทเป– หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนมิถุนายน - กันยายน  2560 | ราคาเริ่มต้น 21,999  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

BTW03 : Taiwan Lover 5D3N new

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 60| ราคาเริ่มต้น 17,988 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

BTW05 : Taiwan-Alishan 6D4N_Mar-Jul_17 new

ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง - ไทเป เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจีย

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน - มิถุนายน 60 ราคาเริ่มต้น  19,988  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

GOT01 : เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (BR) new

ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต

เดินทางวันที่ : 20 – 23 เม.ย. 60  | ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ : 26 – 29 พ.ค. 60| ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ : 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 60 | ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ :  4 – 7 พ.ค. 60 | ราคา 22,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZT02 : TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N new

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว -ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน - พฤษภาคม 60  | ราคาเริ่มต้นที่  20,777 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZT16 : EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW new

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสว

เดินทางวันที่ : 07 – 13 พ.ค. 2560 | ราคา 25,777 บาท

เดินทางวันที่ : 08 – 14 พ.ค. 2560 | ราคา 25,777 บาท

เดินทางวันที่ : 14 – 20 พ.ค. 2560 | ราคา 23,777บาท

เดินทางวันที่ : 21 – 27 พ.ค. 2560 | ราคา 23,777 บาท

เดินทางวันที่ : 22 – 28 พ.ค. 2560  | ราคา 23,777 บาท

เดินทางวันที่ : 28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2560 | ราคา 23,777 บาท

เดินทางวันที่ : 29 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560 | ราคา 23,777บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ทัวร์ใต้หวัน CUT01 : ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน new

นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบานานาเมืองไทจง ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM

เดินทางวันที่ : มีนาคม - ตุลาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ทัวร์ใต้หวัน CUT02 : EASY ฟินเวอ่ร์ IN TAIWAN 6D4N BY XW new

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา , นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง , ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต , ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM

เดินทางวันที่ : มีนาคม60 - สิงหาคม60 | ราคา 17,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด

ทัวร์ไต้หวัน TNT01 : TAIWAN TAICHUNG 6D5N ซุปตาร์ เปิดวาร์ป new

เที่ยวเหนือ-จรดใต้ ไทเป ไทจง-เกาสง-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองเกาสง-วัดฝอกวงซัน-เจดีย์เสือมังกร-ป่าสนพันปี ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้พระ ณ วัดเหวินอู่และวัดจงไถซานซื่อ-สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ไต้หวัน ณ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-ชมเศีย

เดินทางวันที่ : 01 – 06 กรกฎาคม 2560 | ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ : 29 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2560 | ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ : 31 สิงหาคม - 05 กันยายน 2560 | ราคา 22,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด