โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

สายการบิน : Nok scoot

BTW03 : Taiwan Lover 5D3N new

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทจง วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาบน้ำแร่เจียวซี ไทเป อุทยานหลิ่ว เหย่หลิ๋ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง : มีนาคม - กรกฎาคม 60| ราคาเริ่มต้น 17,988 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

BTW05 : Taiwan-Alishan 6D4N_Mar-Jul_17 new

ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง - ไทเป เหย่หลิ๋ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจีย

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน - มิถุนายน 60 ราคาเริ่มต้น  19,988  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

FT02 : ไต้หวันปังมาก 4 วัน 3 คืน new

ไทเป – TAIPEI FISH MARKET – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เมืองไถจง –นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่–ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ศูนย์ germanium-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่นซีเหมินติงอาบน้ำแร่ในโรงแรม

เดินทางวันที่ : 27-30 APR 17 | ราคา 20,999 บาท

เดินทางวันที่ : 28 APR -1MAY 17 | ราคา 20,999 บาท

เดินทางวันที่ : 4-7 MAY’17 | ราคา 21,999 บาท 

เดินทางวันที่ : 5-8 MAY’17 | ราคา 20,999 บาท

เดินทางวันที่ : 6-9 MAY’17 | ราคา 20,999 บาท

เดินทางวันที่ : 18-21 MAY’17 | ราคา 20,999 บาท

เดินทางวันที่ : 26-29 MAY’17 | ราคา 20,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

FT04 : TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง 5D3N new

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต- แช่น้ำแร่5ดาว

เดินทางวันที่ : 25-29 APR'17  | ราคา 20,555 บาท

เดินทางวันที่ : 14-18 MAY'17  | ราคา 20,555 บาท

เดินทางวันที่ : 18-22 MAY’17  | ราคา 20,555 บาท

เดินทางวันที่ : 24-28 MAY’17 | ราคา 20,555 บาท

เดินทางวันที่ : 28 MAY-1JUN 17 | ราคา 20,555 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

FT14 : ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ new

-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อย

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน - มิถุนายน  60 | ราคาเริ่มต้น 22,999  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

FT15 : ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า new

เถาหยวน - เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต - ไถจง–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–เจี้ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–หมู่บ้านสายรุ้ง -ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่ 5 ดาว

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 17,999  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

FT16 : ไต้หวัน อาลีซาน คริ คริ new

เถาหยวน – Gloria Outlet - เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวิ่นอู่-ชิมชาอู่หลง-เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ GERMANIUM-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง - DUTY FREE –อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึ

เดินทางวันที่ : 13-17 MAY ’17 | ราคา 17,999 บาท

เดินทางวันที่ : 20-24 MAY ’17 | ราคา 17,999 บาท

เดินทางวันที่ : 27-31 MAY ’17 | ราคา 17,999บาท

เดินทางวันที่ : 03-07 JUN’17 | ราคา 17,999 บาท

เดินทางวันที่ : 10-14 JUN’17 | ราคา 17,999 บาท

เดินทางวันที่ : 17-21 JUN’17 | ราคา 17,999 บาท

เดินทางวันที่ : 24-28 JUN’17  ราคา 17,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

FT17 : ไต้หวัน เป๊ะเวอร์

เมืองไถจง–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋งวัดเหวิ่นอู่-เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอู่หลง -อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว - ชิมพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-พิพิธภัณฑ์กู้กง-DUTY FREE - ตลาดซีเหมินติง - หมู

เดินทางวันที่ : 25-28 MAY ’17 | ราคา 21,999 บาท

เดินทางวันที่ : 27-30 MAY ’17 | ราคา 21,999 บาท

เดินทางวันที่ : 10-13 JUN ’17 | ราคา 21,999 บาท

เดินทางวันที่ : 22-24 JUN ’17 | ราคา 21,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

GOT01 : เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน (BR) new

ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก - หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต

เดินทางวันที่ : 20 – 23 เม.ย. 60  | ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ : 18 – 21  เม.ย. 60 | ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ : 26 – 29 พ.ค. 60| ราคา 21,900 บาท

เดินทางวันที่ : 28 เม.ย. – 1 พ.ค. 60 | ราคา 22,900 บาท

เดินทางวันที่ :  4 – 7 พ.ค. 60 | ราคา 22,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : EVA AIR(BR)

GOT06 : เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน new

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต , หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก, DUTY FREE – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง

เดินทางวันที่ : 10 พ.ค. 60 - 14 พ.ค. 60 | ราคา 23,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

GOT07 : ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน new

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน - ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง - ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 500) - อาหารครบทุกมื้อ, ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู, เสี่ย

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือนเมษายน - พฤษภาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

STW10 : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหลีซาน 5 วัน 4 คืน new

ไทจง-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-เจียอี้-ไทเป

เดินทางวันที่ : 10 - 14 พฤษภาคม 60 | ราคา 34,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : การบินไทย

STW11 : ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาหลีซาน 5 วัน 4 คืน (TG) new

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป-ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชมวิวชั้น 89)-DUTY FREE-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง - -เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นบนอุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-เจียอี้-ผูหลี่-วัดจงไถ

เดินทางวันที่ : 29 เม.ย.-03 พ.ค. 2560 | ราคา 34,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

STW12 : ไต้หวัน ตึก101 กู้กง เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (XW) new

ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์ ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานเย๋หลิ่ว DUTY FREE -ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทางวันที่ : ตลอดเมษายน - ตุลาคม 60  | ราคาเริ่มต้นที่ 18,888 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZT01 : BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N new

เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว -ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง -ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภู

เดินทางวันที่ : ตลอดเมษายน - พฤษภาคม 60v | ราคาเริ่มต้นที่ 17,777  บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZT02 : TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N new

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับคำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว -ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ

เดินทางวันที่ : ตลอดเดือน เมษายน - พฤษภาคม 60  | ราคาเริ่มต้นที่  20,777 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZT11 : MAGICAL IN TAIWAN 5D3N BYXW new

สุดพิเศษ...พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก - นอนโรงแรมระดับ 4 ดาว 2 คืน - อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง - บินสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ บินตรง

เดินทางวันที่ :  เดือนมีนาคม 2560 | ราคา 18,777 บาท

 

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ZT16 : EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW new

เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี - ชมอุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน - ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสว

เดินทางวันที่ : 07 – 13 พ.ค. 2560 | ราคา 25,777 บาท

เดินทางวันที่ : 08 – 14 พ.ค. 2560 | ราคา 25,777 บาท

เดินทางวันที่ : 14 – 20 พ.ค. 2560 | ราคา 23,777บาท

เดินทางวันที่ : 21 – 27 พ.ค. 2560 | ราคา 23,777 บาท

เดินทางวันที่ : 22 – 28 พ.ค. 2560  | ราคา 23,777 บาท

เดินทางวันที่ : 28 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2560 | ราคา 23,777 บาท

เดินทางวันที่ : 29 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2560 | ราคา 23,777บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : China Airline

ZT17 : AMAZING IN TAIWAN 4D3N BY CI new

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เจียอี้- ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา) - ร้านพายสับปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ร้าน Cosmetic – ร้านสร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทางวันที่ : 30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2560 | ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ : 31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2560 | ราคา 24,900 บาท

เดินทางวันที่ : 04 – 07 เมษายน 2560 | ราคา 25,900 บาท

เดินทางวันที่ : 19 – 22 เมษายน 2560 | ราคา 23,900 บาท

เดินทางวันที่ : 26 – 29 เมษายน 2560 | ราคา 23,900 บาท

เดินทางวันที่ : 01 – 04 พฤษภาคม 2560 | ราคา 25,900 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ทัวร์ใต้หวัน CUT01 : ทะเลสาบสุริยันจันทรา-ตึกไทเป 101-เหย่หลิว 5วัน 3คืน new

นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบานานาเมืองไทจง ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM

เดินทางวันที่ : มีนาคม - ตุลาคม 60 | ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ทัวร์ใต้หวัน CUT02 : EASY ฟินเวอ่ร์ IN TAIWAN 6D4N BY XW new

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา , นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง , ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต , ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM

เดินทางวันที่ : มีนาคม60 - สิงหาคม60 | ราคา 17,999 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด
สายการบิน : Nok scoot

ทัวร์ไต้หวัน CUT04 : EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN new

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง , ป่าสนพันปี – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก๊ต ทำ DIY พายสัปปะรด – พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง – ศูนย์เครื่องประดับ - DUTY FREE – ตลาดซีเหมินติง

เดินทางวันที่ :31มี.ค. - 05เม.ย. 2560 | ราคา 21,999 บาท

เดินทางวันที่ : 11 - 16 เม.ย. 2560 * วันสงกรานต์ * | ราคา 26,999 บาท

เดินทางวันที่ :04-09 พ.ค. 2560 * วันฉัตรมงคล * | ราคา 23,999 บาท

เดินทางวันที่ : 05-10 ก.ค. 2560 * วันอาสาฬหบูชา *| ราคา 22,999 บาท

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด