โปรแกรมทัวร์กัมพูชา

สายการบิน : Air Asia

BIC01 : นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว new

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก - ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม - ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี - ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซา

เดินทางวันที่ : เดือน พฤษภาคม - กันยายน  60 | ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

 

วันเดินทางอื่นๆดาวน์โหลด